Jesteś właścicielem stacji?

Regulamin
\n \n \n \n\n\n

REGULAMIN\nKORZYSTANIA Z PORTALU MOTORAPORT.PL

\n \n \n \n\n\n\n

przez\nprzedsiębiorców prowadzących stacje paliw i warsztaty samochodowe


\nI.\nPostanowienia ogólne

\n
  \n
 1. \n Niniejszy Regulamin\n świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy usług oferowanych\n przez przedsiębiorstwo ABPS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,\n przy ulicy
  ul. Ogrodowej 3/54, Polska, wpisane do rejestru\n przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.\n Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru\n Sądowego pod nr 0000463913, REGON: 146709490, NIP: 527-269-45-97,\n zwanym dalej Usługodawcą, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 18\n lipca 2002r.,
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.\n 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  \n
 2. Usługodawca,\n prowadząc działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania
  i\n doradztwa w zakresie informatyki, jak również działalność\n powiązaną, za pomocą Aplikacji świadczy usługi umożliwiające\n wymianę pomiędzy Użytkownikami informacji o cenach paliw na\n stacjach paliw i warsztatach samochodowych oraz publiczne\n udostępnianie takich informacji, dostępne jako usługa internetowa\n na stronach Serwisu, pozwalające w szczególności na\n aktualizowanie cen usług, dodawanie i edytowanie stacji benzynowych\n i warsztatów samochodowych oraz udział w programie partnerskim.

  \n
 3. Usługa\n nie jest świadczona na rzecz konsumentów, stroną Umowy może być\n wyłącznie przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez niego\n działalności gospodarczej.

  \n
 4. \n Usługodawca jest\n zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:

  \n
\n
  \n
 1. szczególnych\n zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej\n drogą elektroniczną,

  \n
 2. \n funkcji i celu\n oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,\n wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego,\n którym posługuje się Użytkownik.

  \n
\n

\nII.\nSłownik  pojęć

\n
  \n
 1. \n Użyte w treści\n Regulaminu pojęcia oznaczają:

  \n
\n
  \n
 1. Adres\n e-mail Usługodawcy - adres e mailowy: info@motoraport.pl,\n przeznaczony
  do kontaktu z Usługodawcą.

  \n
 2. Aplikacja\n - oprogramowanie umożliwiające wymianę pomiędzy Użytkownikami\n informacji o cenach paliw na stacjach paliwowych oraz publiczne\n udostępnianie takich informacji, dostępne jako usługa internetowa\n na stronach Serwisu, pozwalające w szczególności na\n aktualizowanie cen paliw w Europie, dodawanie i edytowanie stacji\n benzynowych oraz udział w programie partnerskim.

  \n
 3. Panel\n Administracyjny – oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi,\n stanowiące część Aplikacji, służące do zarządzania danymi\n wprowadzonymi przez Użytkownika do Aplikacji.

  \n
 4. Polityka\n prywatności – dokument stanowiący integralną cześć\n Regulaminu, określający zasady administrowania przez Usługobiorcę\n danymi przekazanymi
  do Serwisu przez Użytkownika.

  \n
 5. Regulamin\n – niniejszy regulamin,

  \n
 6. Rejestracja\n - zlecenie Usługodawcy świadczenia Usług, zgodnie z\n postanowieniami Regulaminu i Umowy, poprzez wypełnienie\n elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie\n głównej Serwisu – partner.motoraport.pl

  \n
 7. Stacja\n – stacja paliw lub warsztat samochodowy,

  \n
 8. Umowa\n - umowa, na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę,\n której integralną częścią jest Regulamin.

  \n
 9. Usługa\n – udostępnienie Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości\n korzystania
  z Aplikacji na warunkach określonych w Umowie.

  \n
 10. Użytkownik\n – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.\n Kodeks cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 94 z\n późn. zm.), prowadzący stacje paliw
  lub warsztat samochodowy,

  \n
 11. Serwis\n – serwis internetowy Motoraport, dostępny pod adresem:\n www.motoraport.pl.

  \n
 12. \n Pośrednik –\n osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność\n gospodarczą oraz podmiot posiadający osobowość prawną\n rozpowszechniająca dane z Serwisu.
  w Internecie, w aplikacjach\n mobilnych i desktopowych, gazetach, radiu i telewizji oraz we\n wszelkich środkach przekazu.

  \n
\n

\nIII.\nZawarcie Umowy

\n
  \n
 1. Do\n zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie\n komputera
  lub urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, tablet\n itp.) spełniającego następujące wymagania:   

  \n
\n
  \n
 1. podłączenie\n do Internetu,

  \n
 2. przeglądarka\n stron internetowych:

  \n
\n

\nb.1. Internet\nExplorer 9 lub nowszy,

\n

\nb.2. Mozilla Firefox\n40 lub nowsza,

\n

\nb.3. Google Chrome,

\n

\nb.4. Opera 10 lub\nnowsza,

\n
  \n
 1. włączona\n obsługa cookies i Java Script,

  \n
 2. możliwość\n sprawdzenia poczty e-mail.

  \n
\n
  \n
 1. Użytkownik\n zleca Usługodawcy świadczenie Usług, poprzez Rejestrację.

  \n
 2. Dokonując\n Rejestracji Użytkownik oświadcza że zapoznał się z treścią i\n wyraża zgodę
  na związanie się postanowieniami Regulaminu,\n oraz Polityki prywatności.

  \n
 3. Usługodawca\n niezwłocznie potwierdzi warunki świadczenia Usługi na rzecz\n Użytkownika, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres\n wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

  \n
 4. Warunkiem\n przystąpienia przez Usługodawcę do świadczenia na rzecz\n Użytkownika Usługi jest aktywowanie Usługi poprzez otworzenie\n odnośnika wskazanego w treści wiadomości e-mail. Z chwilą\n aktywowania przesłanego linka Umowa zostaje zawarta.

  \n
 5. Umowa\n zostaje zawarta na czas określony do dnia \n

  \n
 6. Od\n chwili zawarcia Umowy Użytkownik otrzymuje dostęp do konta w\n Serwisie, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji, zgodnie z\n postanowieniami Regulaminu.

  \n
 7. \n Logowanie do konta\n Użytkownika w Serwisie następuje z wykorzystaniem informacji\n podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

  \n
\n

\nIV.\nZasady świadczenia Usługi

\n
  \n
 1. \n Usługa dostępna\n jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku kalendarzowym.

  \n
 2. Zabrania\n się rozpowszechniania informacji zawartych w serwisie motoraport.pl\n bez zgody administratora serwisu motoraport.pl.

  \n
 3. Użytkownik,\n w ramach korzystania z Usługi zobowiązany jest do przekazywania\n danych, które mają być udostępnione publicznie w Serwisie,\n zgodnie z prawdą oraz w sposób nie naruszający dobrych obyczajów.

  \n
 4. Usługodawca\n ma prawo dokonywania zmian w danych wprowadzonych do Serwisu przez\n Użytkownika, w wypadku stwierdzenia naruszenia przez formę tych\n danych zasad korzystania z Usługi, określonych w Regulaminie, lub\n stwierdzenia niezgodności takich danych z prawdą. W powyższych\n wypadkach Usługodawca może również usunąć dane wprowadzone\n przez Użytkownika.

  \n
 5. Użytkownik\n zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji\n umożliwiających logowanie w Serwisie oraz do ich ochrony przed\n nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

  \n
 6. Użytkownikowi\n nie może korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać\n swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia\n konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania\n w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach\n określonych powyżej ponosi odpowiedzialność
  za wszystkie\n działania podejmowane w ramach Usługi.

  \n
 7. Konto\n jest niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Konto może przejść\n na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa\n bądź jego zorganizowanej części.

  \n
 8. \n Zabronione jest\n jakiekolwiek działanie na szkodę innych Użytkowników Serwisu.

  \n
\n

\nV.\nWarunki płatności

\n
  \n \n
 1. \n Usługodawca\n świadczy Usługę  odpłatnie.

  \n
 2. Wysokość\n wynagrodzenia wynika z aktualnego cennika zamieszczonego na\n www.partner.motoraport.pl.

  \n
 3. Usługodawca\n zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku z\n zastrzeżeniem, że cena nie może ulec zmianie w danym okresie\n rozliczeniowym.

  \n
 4. Użytkownik\n zobowiązany jest dokonać comiesięcznej zapłaty wynagrodzenie na\n rzecz Usługodawcy w wysokości każdorazowo określonej na\n www.partner.motoraport.pl.

  \n
 5. Użytkownikom,\n na ich żądanie, wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni\n oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. \n

  \n
 6. Faktury\n wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego\n Koncie.

  \n
 7. Z\n chwilą otrzymania wpłaty wynagrodzenia za Usługę, Usługodawca\n wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.\n Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres z\n góry. \n

  \n
 8. W\n przypadku rezygnacji z Usługi zapłacona kwota nie podlega\n zwrotowi. \n

  \n
 9. \n Płatności\n dokonywane są przez Użytkownika przelewem na wskazane konto\n bankowe. Zapłata\n dokonywana jest przy pomocy platform płatniczych, udostępnianych\n przez Usługodawcę w trakcie procesu płatności. \n

  \n
 10. \n
\n

\nVI.\nZawieszenie Usługi

\n
  \n
 1. \n Wykonywanie Usługi\n może zostać zawieszone, w wypadku:

  \n
\n
  \n
 1. naruszenia\n przez Użytkownika postanowień Regulaminu, do czasu usunięcia\n naruszeń,

  \n
 2. korzystania\n z Aplikacji w sposób naruszający dobra osobiste lub interes osób\n trzecich, na czas nieokreślony,

  \n
 3. \n korzystania z\n Aplikacji w sposób niezgodny z funkcją, jakiej służyć ma\n Aplikacja,
  na czas nieokreślony.

  \n
\n
  \n
 1. Zawieszenie\n Usługi polega pozbawieniu Użytkownika możliwości korzystania
  z\n Aplikacji. O dokonaniu zawieszenia Usługi Usługodawca poinformuje\n Użytkownika poprzez pocztę e-mail.

  \n
 2. Usługodawca\n może uzależnić odwieszenie Usługi od złożenia wyjaśnień\n przez Użytkownika. W celu złożenia wyjaśnień Usługodawca i\n Użytkownik mogą kontaktować się poprzez pocztę e-mail.

  \n
 3. Z\n chwilą odwieszenia Usługi, Użytkownik może korzystać z\n Aplikacji w pełnym zakresie. O dokonaniu odwieszenia Usługi\n Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez pocztę e-mail.

  \n
 4. \n Jeżeli Usługa\n została zawieszona, w związku z zajściem więcej niż jednej\n przyczyny zawieszenia Usługi, obowiązki informowania Użytkownika\n o zawieszeniu i odwieszeniu Usługi dotyczą każdej z tych podstaw\n niezależnie.

  \n
\n

\nVII.\nRozwiązanie Umowy

\n
  \n
 1. \n Użytkownik może w\n każdej chwili zaprzestać korzystania z Usługi, poprzez usunięcie\n swojego konta w Serwisie.

  \n
 2. \n Rozwiązanie Umowy\n następuje w wypadku:

  \n
\n
  \n
 1. upływu\n czasu na który uiszczono wynagrodzenie,

  \n
 2. upływu\n okresu wypowiedzenia Umowy, \n

  \n
 3. zawarcia\n przez Usługodawcę i Użytkownika porozumienia o rozwiązaniu\n Umowy,

  \n
\n
  \n
 1. Wypowiedzenie\n Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia złożonego drugiej\n stronie
  na podany adres e-mail, z zachowaniem miesięcznego\n okresu wypowiedzenia.
  \n

  \n
 2. \n Z chwilą\n rozwiązania Umowy, usunięciu ulegają wszystkie dane zapisane\n przez Użytkownika w Serwisie, a także dane osobowe Użytkownika\n podane w trakcie Rejestracji, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w\n Polityce Prywatności.

  \n
\n

\nVIII.\nOchrona danych osobowych

\n
  \n
 1. \n Użytkownik wyraża\n zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych,\n które są niezbędne do zawiązania, wykonania, zmiany lub\n rozwiązania Umowy. Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę\n zgodnie z regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie\n danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926
  z\n późn. zm.). Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż\n posiada prawo wglądu i modyfikacji przekazanych Usługodawcy danych\n osobowych.

  \n
 2. W\n przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu\n przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z\n przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe\n Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także\n przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

  \n
 3. \n Użytkownik\n zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji danych osobowych\n zgodnych z prawdą. W wypadku podania przez Użytkownika w trakcie\n Rejestracji danych nieprawdziwych Usługodawca ma prawo zawiesić\n świadczenie Usługi do czasu usunięcia przez Użytkownika\n niezgodności.

  \n
\n

\nIX.\nObowiązek przestrzegania prawa

\n
  \n
 1. \n Zabrania się\n wykorzystywania Usługi do zamieszczania lub rozpowszechniania\n informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem,\n jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre\n obyczaje. W szczególności zabrania się:

  \n
\n
  \n
 1. rozpowszechniania\n pornografii,

  \n
 2. naruszania\n praw autorskich,

  \n
 3. działania\n na szkodę osób trzecich,

  \n
 4. rozsyłania\n spamu,

  \n
 5. działania\n na szkodę innych Użytkowników Usługi, \n

  \n
 6. prób\n łamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Usługodawcy,

  \n
 7. wykorzystania\n systemu teleinformatycznego Usługodawcy w celu łamania\n zabezpieczeń innych systemów teleinformatycznych, lub podstępnego\n zdobywania informacji,

  \n
 8. \n używania wybranej\n przez użytkownika nazwy (loginu), która miałaby formę słów\n uznanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne, albo która mogłaby\n wywoływać skojarzenia z takimi określeniami.

  \n
\n
  \n
 1. \n W wypadku\n wyrządzenia Usługodawcy przez Użytkownika szkody, w szczególności\n poprzez naruszenie zasad korzystania z Usługi, określonych w\n Regulaminie, lub podjęcia innych działań powodujących\n utrudnienia w działaniu Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do\n dochodzenia od Użytkownika stosownego odszkodowania.

  \n
\n

\nX.\nOdpowiedzialność

\n
  \n
 1. \n Usługodawca\n zobowiązany jest do świadczenia Usługi z należytą starannością,\n w pełnym zakresie, zgodnie z wybranym Pakietem Usług. Usługodawca\n nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte\n wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

  \n
 2. Wykorzystywanie\n przez Użytkowników nazwy i logo Usługodawcy jest zabronione
  za\n wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy\n korzystanie
  ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw\n autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe\n na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych\n podmiotów trzecich.

  \n
 3. Usługodawca\n dołoży wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikowi możliwość\n stałego korzystania z Usługi. \n

  \n
 4. Usługa\n świadczona przez Usługodawcę powinna być wykorzystywana do celów\n zgodnych z prawem. Za formę i zgodność z prawem, treści\n przekazywanych z wykorzystaniem Usługi odpowiedzialność ponosi\n wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności\n za jakiekolwiek działania Użytkownika podejmowane przez niego
  w\n ramach korzystania z Usługi.

  \n
 5. Usługodawca\n nie ponosi odpowiedzialności za treści (np. dane o cenach paliw)\n zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Nie odpowiada również\n za szkody i straty poniesione w wyniku korzystania z tych treści.

  \n
 6. Usługobiorca\n zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i\n hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania się.

  \n
 7. Usługodawca\n nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane\n podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub\n niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkowników\n Regulaminu.

  \n
 8. Usługodawca\n nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób\n trzecich,
  za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom\n trzecim, w związku ze świadczeniem Usługi w przypadku gdy szkoda\n taka wyniknęła z działań Użytkownika.

  \n
 9. Usługodawca\n zastrzega sobie prawo do wprowadzenia krótkich przerw technicznych\n
  w świadczeniu Usługi, w okresach najmniejszego wykorzystania\n Serwisu przez Użytkowników, które związane są z obsługą i\n konserwacją systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

  \n
 10. Usługodawca\n zobowiązuje się do zachowania dostępności Usługi na poziomie\n 99% czasu w skali roku kalendarzowego.

  \n
 11. Usługodawca\n nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji\n spowodowany czynnikami niezależnymi od Usługodawcy oraz\n wynikającymi z tego konsekwencjami.

  \n
 12. Przekazanie\n przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających logowanie\n w Serwisie oraz korzystanie z Aplikacji, traktowane będzie jako\n złamanie postanowień Regulaminu. Usługodawca nie ponosi żadnej\n odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom\n trzecim na skutek umożliwienia przez Użytkownika osobom trzecim\n dostępu do powyższych danych.

  \n
 13. Usługodawca\n zobowiązany jest do dokonywania bieżącego zapisu kopii\n bezpieczeństwa danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika\n oraz jego danych osobowych. W wypadku jednak utraty przez\n Użytkownika danych zapisanych w Aplikacji, z przyczyn niezależnych\n od Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności\n za tak powstałą szkodę.

  \n
 14. \n Wszelkie reklamacje\n Użytkownika, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem\n Usługi powinny zostać przesłane przez użytkownika na adres\n e-mail: info@motoraport.pl, oraz zwierać:

  \n
\n
  \n
 1. nazwę\n użytkownika nadaną mu podczas Rejestracji,

  \n
 2. opis\n okoliczności uzasadniających reklamację,

  \n
 3. \n żądanie\n Użytkownika zgłaszane w związku ze złożeniem reklamacji.

  \n
\n
  \n
 1. Usługodawca\n zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację poprzez pocztę\n e-mail, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy\n uznaje zgłoszenie reklamacji
  za uzasadnione oraz w jaki sposób\n zamierza rozwiązać problem. W powyższym terminie Usługodawca\n może również powiadomić Użytkownika o stwierdzonym braku\n podstaw do uznania reklamacji, przesyłając również uzasadnienie\n takiego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia\n okoliczności sprawy Usługodawca prześle Użytkownikowi
  w\n terminie 7 dni prośbę o udzielenie dodatkowych informacji.

  \n
 2. \n Użytkownik,\n zawierając Umowę oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane\n
  są prawdziwe i aktualne. Użytkownik zobowiązuje się\n poinformować Usługodawcę
  o każdorazowej zmianie swoich\n danych, w szczególności adresu oraz adresu e-mail.
  W przypadku\n zmiany danych Użytkownika, w szczególności adresu lub adresu\n e-mail Klienta, bez poinformowania o tym fakcie Sprzedającego na\n adres korespondencyjny
  lub adres e-mail, wysłanie przez\n Usługodawcę do Użytkownika informacji lub oświadczenia według\n ostatnio znanych danych uznaje się za skuteczne doręczenie.

  \n
\n

\nXI.\nPostanowienia końcowe

\n
  \n
 1. \n Regulamin\n obowiązuje wszystkich Użytkowników, od dnia 1.11.2015 r.

  \n
 2. Zawierając\n Umowę na podstawie zapisów Regulaminu Użytkownik oświadcza,
  iż\n zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

  \n
 3. Usługodawca\n zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany\n
  te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu\n na stronie www.motoraport.pl. Usługodawca poinformuje Użytkownika\n o wprowadzonych
  w Regulaminie zmianach poprzez obwieszczenie w\n Panelu Administracyjnym, przed wejściem takich zmian w życie.

  \n
 4. W\n razie braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w\n treści Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego\n wypowiedzenia Umowy.
  W wypadku zaniechania powyższego obowiązku\n Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin z wprowadzonymi\n zmianami od dnia jego wejścia w życie.

  \n
 5. Regulamin\n udostępniany jest na domenie www.motoraport.pl. w sposób\n umożliwiającym Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i\n utrwalanie jego treści.

  \n
 6. Zawarcie,\n wykonanie i rozwiązanie Umowy podlega prawu polskiemu.

  \n
 7. \n Wszelkie spory\n mogące wyniknąć z Umowy, którym nie uda się zapobiec poprzez\n przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą\n przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba\n że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

  \n
Powrót